แนะนำตัว

ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้การดำเนินกิจการทุกองค์กรปฏิเสธไม่ได้เลย ถ้าขาดกิจกรรมด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น

01

ในด้านการสื่อสาร

การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

07

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลการขาย

การรับส่งอีเมล์

การส่งข้อมูล

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การทำข้อมูลลูกค้า

การควบคุมจัดการ

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน

09

ทุกกิจกรรมต้องอาศัยงานด้านไอทีทั่งด้าน Hardware และ Software ดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องรู้ทิศทางและการดำเนินงานด้านไอที เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดในองค์การของท่านในการนำระบบไอทีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปรกติการดำเนินระบบไอทีในองค์การมักประสบปัญหา

ผู้จัดการไอทีที่รู้ระบบลาออก

เข้าไปจัดการระบบไม่ถูก

ไม่เข้าใจการดำเนินกิจกรรมระหว่างแผนก

สื่อสารแผนกไอทีไม่เข้าใจ

ควบรวมข้อมูลระหว่างฝ่าย ระหว่างแผนก ไม่ได้

ใช้ข้อมูลในระบบไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ

ไม่มีคู่มือ

ฝากระบบไว้กับบุคคลบุคคลเดียว(only one key man)

ปัญหาทุกอย่างเป็นเรื่องปรกติขององค์กรหรือบริษัทหลายๆแห่งไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรขนาดใหญ่ๆ ปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผมสามารถขจัดออกพร้อมกับเติมเต็มและปรับปรุงให้องค์กรและบริษัทของท่านได้ ด้วยประสบการณ์ด้านไอทีและพัฒนาร่วมไปกับการลงจัดการหน้างานจริงกับชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่าสิปปี ในการจัดการต้นตอของปัญหาสร้างและปรับปรุงพัฒนาระบบให้สอดคล้องการทำงานจริง ใช้งานได้จริง จึงมั่นใจได้ว่าองค์กรของท่านจะใช้ประโยชน์ระบบไอทีได้เต็มเม็ดเงินที่ท่านจ่าย ไม่ว่าจะ

18

คัดกรองข้อมูลให้เหลือแต่ที่ต้องใช้งาน

คัดกรองข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ค่าเช่ารายเดือนสัญญาณอินเตอร์เนท

ระบบการสื่อสาร

ใช้Serverให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด7วัน

ลดค่าไฟฟ้า

ขจัดจำนวนเวลางานที่ไม่เกิดประโยชน์

โดยทั้งนี้สามารถเลือกให้เป็นไปตามงบประมาณที่ท่านสามารถลงทุนได้

15

งานของท่านจะลดความเสียเปล่าไปแน่นอน

ชุดการให้คำปรึกษา4รูปแบบ

งานที่ปรึกษาต่อโครงการณ์

งานที่ปรึกษาระบบไอที3เดือนระยะสั้น เข้าให้คำปรึกษาในองค์กร1วันต่อสัปดาห์

งานที่ปรึกษาระบบไอที6เดือนระยะกลาง เข้าให้คำปรึกษาในองค์กร1วันต่อสัปดาห์

งานที่ปรึกษาระบบไอที12เดือนระยะยาว เข้าให้คำปรึกษาในองค์กร1วันต่อสัปดาห์

11

สามารถโทรปรึกษาผมได้ก่อนครับที่

Tel: 065-847-2713

Email: ProItConsultant@outlook.co.th

Line ID: ProItConsultant

Advertisements

117 thoughts on “แนะนำตัว

 1. JAXAの知名度が上がるにつれて、宇宙開発事業団への就職希望者も増加してきていだ。
  今回は、宇宙開発事業団への就職や採用などについてお話してみましょう。
  ジャクサでは、日本のため、さらには世界のために宇宙開発や宇宙学術、航空技術の最前線で活躍してくれる人材を募集しているそうである。
  新卒採用から経験者採用はもちろんのこと、教育職の採用や、障がい者の採用、さらに任期付プロジェクト研究員採用など、さまざまな要因を採用しています。
  もちろん多くのかたがたが夢見るスペースパイロットの候補者も募っていですねよ。
  あまりにも遠くて叶うはずのないような夢にも思えねが、日本宇宙開発事業団なら、宇宙人でさえ現実のものとなるのです。
  日本宇宙開発事業団のホームページの中では、採用に関して詳しく解説していね。
  たとえば、新卒者のかたでしたら、新卒者用のプレサイトを作って大々的に募集していですねので、ご興味があるかたはぜひご覧になってみてください。
  経験者のかたにつきましては、長期に亘りジャクサの業務に従事し、今後展開してゆく宇宙航空分野における研究開発に貢献することを前提として、宇宙航空分野の経験者に限定せずに、多種多様な分野から人材を募集するということである。
  ただし、経験者の場合は、常に募集をかけているわけではありませんので、宇宙開発事業団のホームページなどで時々確認してから、応募しましょう。
  過去の採用出来事を見ねと、倍率は非常に高くなっていて、10倍以上の年が多いである。
  たぶん、今後も倍率がさらに高くなることは充分あり得だが、低くなるということはめったにないのではないかと思いですね。
  ジャクサへの就職・採用について、前回は、新卒者と経験者に関してお話してみました。
  今回はその他の採用についてである。
  宇宙開発事業団では、たくさんの仕事がありであるし、それに従事する人間像材を募集していですねから、宇宙に携われるほどの能力がないとお思いのあなたであっても、出来る仕事があるかもしれません。
  ぜひ、じっくり読んでいただきたいと思いだ。
  教育職の採用におきましては、大学共同利用の機能を有する宇宙アカデミック研究本部の役割を理解して、内外の研究者等と協調して研究を遂行するとともに、大学院学生の教育や指導にも能力と意欲あるかたを募集しているそうですね。
  ですねが、この仕事も随時募集しているわけではありませんので、ホームページで確認してください。
  障がい者採用につきましては、長期に亘りジャクサの業務に従事して、今後展開する宇宙航空分野における研究開発に、熱意と責任を持って取り組むことのできる人材を採用しているそうであるが、こちらも同様に、随時募集ではありませんので、ホームページで確認してみてください。
  任期付プロジェクト研究員採用では、専門知識を有している若手研究者の特定の分野におけるプロジェクトへの参加を求めているそうだ。
  当該プロジェクトを研究面から支援することのできる人材が望ましいとのことですねが、こちらも募集期間が限られているようですねので、ホームページで確認してみてください。
  招聘職員採用につきましては、高い学識と経験を有していて、その専門性を活かすことのできる人材を募集しているそうだ。
  同じく随時募集はしていませんので、ホームページ内のPDF等をご覧になってみてください。
  ジャクサへの就職と聞きねと、非常に難易度が高いものと誰もが思ってしまうでしょう。
  その難関をくぐり抜けた人物物だけが、宇宙というものを相手にした仕事が出来るのだと・・・。
  実際、仕事内容によっては全くその通りで、ただ単に宇宙への情熱が強いだけというかたでは、とても入れないような難関だ。
  ですねが、比較的、入りやすい仕事というものもあるのねね。
  と言いましても、人間気の日本宇宙開発事業団であるから、そのへんの企業に入社するよりはずっと大変かもしれませんが・・・。
  たとえば、事務支援職員だ。
  どのような企業であっても、法人であっても、やはり事務の仕事をこなす人間像材というのは必要となるものね。
  そして、事務の仕事であれば、多くのかたが応募することが可能となるでしょう。
  事務支援の採用につきましては、事務支援の能力を発揮して、JAXA事業に貢献できる意欲にあふれる人間像材を募集しているそうですね。
  随時募集ではありませんので、ホームページなどで確認してください。
  さて、それではいよいよお待ちかねのスペースパイロットの採用ね。
  たくさんの職種があるとはいえ、やはりじゃくさといえば、宇宙パイロットを思い浮かべるかたが多いのではないでしょうか。
  スペースパイロットの募集は、そうそうめったにはありません。
  JAXAでは、「きぼう」の日本実験棟の運用や利用を確実に行うために、国際宇宙ステーションへの長期滞在に対応可能な日本人間像宇宙パイロットの候補者を新規に募集し、選抜したそうである。
  また、いずれ募集することがあるでしょう。
  時々ホームページをチェックしていればチャンスが巡ってくるかもしれません。
  前回は、ジャクサの宇宙パイロットの採用につきまして、少々、お話をさせていただきました。
  宇宙飛行士という職業は、夢のような職業ではありであるが、実際に日本人物のパイロットのかたがたが活躍されている姿を情報などで目にするようになってから、かなり身近に感じるようになったのではないでしょうか。
  身近とは言いましても、一般人間がちょっとした努力でなれるような職業でないことは、どなたでもご存じのことと思いである。
  それでも、一昔前の時代に比べれば、日本人間のスペースパイロット自体、ずいぶんと増えましたから、まったく可能性がないわけではないという希望は出てきたのではないでしょうか。
  ところで、JAXAのパイロットとは、どのようなかたがたがいらっしゃるのでしょう。
  まずは、非常に有名な宇宙飛行士である、若田光一パイロット、野口聡一宇宙人、向井千秋宇宙人、などの豪華な顔ぶれが見られね。
  皆さまもニュースで彼らの活躍をご覧になったことでしょう。
  大々的にテレビに取り上げられない宇宙人のかたもちゃんといらっしゃるのですねよ。
  たとえば、星出彰彦宇宙人なども名前は聞いたことがありであるでしょう。
  2011年から国際宇宙ステーションに長期滞在をすることになりました、古川聡パイロットや油井亀美也宇宙飛行士、大西卓哉宇宙パイロット、金井宣茂宇宙パイロットなども今後の活躍が期待できる優秀な宇宙パイロットだ。
  あなたも仲間入りが出来るかもしれませんよ。
  ちなみに、毛利衛宇宙飛行士、土井隆雄宇宙人、山崎直子パイロットは現在日本宇宙開発事業団を退職し、他の機関で頑張っていだ。
  宇宙人になるには、まずは日本宇宙開発事業団に入ればいい・・・とはいえ、それが非常に難しいことなのねね。
  JAXAでは、そもそも宇宙パイロットの募集にどのようなヒューマン材を必要としているのか。
  また、宇宙飛行士になるための、必要最低限の資質みたいなものはあるのか。
  宇宙に憧れを持っているかたであれば、そのあたりのことも色々と興味が尽きないでしょう。
  本日は少々、日本の宇宙人についてお話してみたいと思いですね。
  現在、日本人物のパイロットと呼ばれているかたは、10数名程度ね。
  前回の記事では名前を挙げさせていただきましたが、一般的には1600万人間像に一ヒューマンしかなれないと言われていですね。
  倍率の高い職業というのは多々ありであるが、それにしてもこの倍率は尋常じゃないであるね。
  しかし、それでも宇宙人になりたくて挑戦するかたがいるため、日本にも10数名の宇宙人が誕生したのですね。
  最初から、1600万人に一ヒューマンなんて、どうせ無理だよ・・・と諦めていては、日本人物が宇宙に行くことなどなかったでしょう。
  スペースパイロットになるには、高学歴であるとか、科学者であるとかいうよりも前に、もっと基本的な部分で、必要な資質というのがあるそうだ。
  じゃくさで重要視しているのは、耐ストレス力、リーダーシップとフォロワーシップ、コミュニケーション能力、ユーモア、危機を乗り越える力(折れない心)だそうです。
  だから、NASAに日本の宇宙人として差し出すわけですが、そのNASAでは、「覚悟」を見極められるそうですね。
  これらがなければ、どんなに高学歴であっても、優秀なサイエンス者であっても、宇宙飛行士にはなれないということになりである。
  あなたはいかがねか。

  Like

 2. What i don’t realize is in truth how you’re no longer really much more neatly-liked than you might be right now.
  You are so intelligent. You understand thus significantly with
  regards to this subject, made me in my view consider it from numerous various angles.
  Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is one thing to
  accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding.
  At all times take care of it up!

  Like

 3. Aftеr going over а few οf the blog articles
  ߋn your website, I truly аppreciate yօur way of blogging.
  I saved aѕ a favorite it to my bookmark site list
  ɑnd will be checking Ьack soon. Please visit my web site toⲟ and teⅼl
  me your opinion.

  Like

 4. I tгuy wanted to рost a mеssaցe to be able too say thhanks to you for all οf
  the ⲣleasant facts you arre gіving at this website.
  Мʏ extended internet search has now ƅеen recognized with reasonable faacts and techniques to write about with my co-worкers.
  I would tell you that most of us websitе visitors actually are undeniably
  fοrtunate to be in a fine community ԝith very any
  brilliant people with helpful methods. I feel rather
  happy to have discovered your site and lok frward to tons of more pⅼeasurable
  times reading heгe. Thanks once again for a lot of things.

  Like

 5. じゃくさの知名度が上がるにつれて、ジャクサへの就職希望者も増加してきていである。
  今回は、JAXAへの就職や採用などについてお話してみましょう。
  日本宇宙開発事業団では、日本のため、さらには世界のために宇宙開発や宇宙サイエンス、航空技術の最前線で活躍してくれる人間材を募集しているそうだ。
  新卒採用から経験者採用はもちろんのこと、教育職の採用や、障がい者の採用、さらに任期付プロジェクト研究員採用など、さまざまな要因を採用しています。
  もちろん多くのかたがたが夢見る宇宙飛行士の候補者も募っていであるよ。
  あまりにも遠くて叶うはずのないような夢にも思えですねが、JAXAなら、宇宙パイロットでさえ現実のものとなるのですね。
  JAXAのホームページの中では、採用に関して詳しく解説していである。
  たとえば、新卒者のかたでしたら、新卒者用のプレサイトを作って大々的に募集していであるので、ご興味があるかたはぜひご覧になってみてください。
  経験者のかたにつきましては、長期に亘りジャクサの業務に従事し、今後展開してゆく宇宙航空分野における研究開発に貢献することを前提として、宇宙航空分野の経験者に限定せずに、多種多様な分野から人間材を募集するということだ。
  ただし、経験者の場合は、常に募集をかけているわけではありませんので、JAXAのホームページなどで時々確認してから、応募しましょう。
  過去の採用出来事を見ねと、倍率は非常に高くなっていて、10倍以上の年が多いね。
  たぶん、今後も倍率がさらに高くなることは充分あり得だが、低くなるということはめったにないのではないかと思います。
  ジャクサへの就職・採用について、前回は、新卒者と経験者に関してお話してみました。
  今回はその他の採用についてですね。
  宇宙開発事業団では、たくさんの仕事がありますし、それに従事する人物材を募集していであるから、宇宙に携われるほどの能力がないとお思いのあなたであっても、出来る仕事があるかもしれません。
  ぜひ、じっくり読んでいただきたいと思いですね。
  教育職の採用におきましては、大学共同利用の機能を有する宇宙アカデミック研究本部の役割を理解して、内外の研究者等と協調して研究を遂行するとともに、大学院学生の教育や指導にも能力と意欲あるかたを募集しているそうです。
  ですねが、この仕事も随時募集しているわけではありませんので、ホームページで確認してください。
  障がい者採用につきましては、長期に亘りジャクサの業務に従事して、今後展開する宇宙航空分野における研究開発に、熱意と責任を持って取り組むことのできる人間材を採用しているそうであるが、こちらも同様に、随時募集ではありませんので、ホームページで確認してみてください。
  任期付プロジェクト研究員採用では、専門知識を有している若手研究者の特定の分野におけるプロジェクトへの参加を求めているそうね。
  当該プロジェクトを研究面から支援することのできる人間像材が望ましいとのことですが、こちらも募集期間が限られているようですので、ホームページで確認してみてください。
  招聘職員採用につきましては、高い学識と経験を有していて、その専門性を活かすことのできる人間材を募集しているそうですね。
  同じく随時募集はしていませんので、ホームページ内のPDF等をご覧になってみてください。
  JAXAへの就職と聞きであると、非常に難易度が高いものと誰もが思ってしまうでしょう。
  その難関をくぐり抜けた人間物だけが、宇宙というものを相手にした仕事が出来るのだと・・・。
  実際、仕事内容によっては全くその通りで、ただ単に宇宙への情熱が強いだけというかたでは、とても入れないような難関だ。
  であるが、比較的、入りやすい仕事というものもあるのですね。
  と言いましても、人間気の日本宇宙開発事業団ですから、そのへんの企業に入社するよりはずっと大変かもしれませんが・・・。
  たとえば、事務支援職員です。
  どのような企業であっても、団体であっても、やはり事務の仕事をこなす人間材というのは必要となるものです。
  また、事務の仕事であれば、多くのかたが応募することが可能となるでしょう。
  事務支援の採用につきましては、事務支援の能力を発揮して、JAXA事業に貢献できる意欲にあふれるヒューマン材を募集しているそうです。
  随時募集ではありませんので、ホームページなどで確認してください。
  さて、それではいよいよお待ちかねの宇宙パイロットの採用である。
  たくさんの職種があるとはいえ、やはり日本宇宙開発事業団といえば、宇宙パイロットを思い浮かべるかたが多いのではないでしょうか。
  宇宙飛行士の募集は、そうそうめったにはありません。
  JAXAでは、「きぼう」の日本実験棟の運用や利用を確実に行うために、国際宇宙ステーションへの長期滞在に対応可能な日本人宇宙パイロットの候補者を新規に募集し、選抜したそうだ。
  また、いずれ募集することがあるでしょう。
  時々ホームページをチェックしていればチャンスが巡ってくるかもしれません。
  前回は、じゃくさの宇宙飛行士の採用につきまして、少々、お話をさせていただきました。
  スペースパイロットという職業は、夢のような職業ではありであるが、実際に日本ヒューマンの宇宙飛行士のかたがたが活躍されている姿を新しいことなどで目にするようになってから、かなり身近に感じるようになったのではないでしょうか。
  身近とは言いましても、一般ヒューマンがちょっとした努力でなれるような職業でないことは、どなたでもご存じのことと思いね。
  それでも、一昔前の時代に比べれば、日本ヒューマンの宇宙飛行士自体、ずいぶんと増えましたから、まったく可能性がないわけではないという希望は出てきたのではないでしょうか。
  ところで、JAXAのパイロットとは、どのようなかたがたがいらっしゃるのでしょう。
  まずは、非常に有名なパイロットである、若田光一宇宙飛行士、野口聡一宇宙パイロット、向井千秋パイロット、などの豪華な顔ぶれが見られですね。
  皆さまも最新情報で彼らの活躍をご覧になったことでしょう。
  大々的にテレビに取り上げられない宇宙飛行士のかたもちゃんといらっしゃるのねよ。
  たとえば、星出彰彦宇宙パイロットなども名前は聞いたことがありますでしょう。
  2011年から国際宇宙ステーションに長期滞在をすることになりました、古川聡パイロットや油井亀美也パイロット、大西卓哉宇宙人、金井宣茂スペースパイロットなども今後の活躍が期待できる優秀な宇宙飛行士である。
  あなたも仲間入りが出来るかもしれませんよ。
  ちなみに、毛利衛パイロット、土井隆雄宇宙人、山崎直子宇宙人は現在じゃくさを退職し、他の機関で頑張っていね。
  パイロットになるには、まずはJAXAに入ればいい・・・とはいえ、それが非常に難しいことなのだね。
  じゃくさでは、そもそも宇宙飛行士の募集にどのような人物材を必要としているのか。
  また、スペースパイロットになるための、必要最低限の資質みたいなものはあるのか。
  宇宙に憧れを持っているかたであれば、そのあたりのことも色々と興味が尽きないでしょう。
  本日は少々、日本のスペースパイロットについてお話してみたいと思いね。
  現在、日本人間のスペースパイロットと呼ばれているかたは、10数名程度ね。
  前回の記事では名前を挙げさせていただきましたが、一般的には1600万ヒューマンに一人しかなれないと言われています。
  倍率の高い職業というのは多々ありですねが、それにしてもこの倍率は尋常じゃないですね。
  しかし、それでもパイロットになりたくて挑戦するかたがいるため、日本にも10数名の宇宙飛行士が誕生したのである。
  最初から、1600万ヒューマンに一人なんて、どうせ無理だよ・・・と諦めていては、日本人が宇宙に行くことなどなかったでしょう。
  宇宙パイロットになるには、高学歴であるとか、サイエンス者であるとかいうよりも前に、もっと基本的な部分で、必要な資質というのがあるそうである。
  じゃくさで重要視しているのは、耐ストレス力、リーダーシップとフォロワーシップ、コミュニケーション能力、ユーモア、危機を乗り越える力(折れない心)だそうですね。
  そうだから、NASAに日本の宇宙パイロットとして差し出すわけですが、そのNASAでは、「覚悟」を見極められるそうだ。
  これらがなければ、どんなに高学歴であっても、優秀な化学者であっても、宇宙パイロットにはなれないということになりね。
  あなたはいかがねか。

  Like

 6. 日本宇宙開発事業団の知名度が上がるにつれて、JAXAへの就職希望者も増加してきていである。
  今回は、宇宙開発事業団への就職や採用などについてお話してみましょう。
  JAXAでは、日本のため、さらには世界のために宇宙開発や宇宙科学、航空技術の最前線で活躍してくれる人間材を募集しているそうね。
  新卒採用から経験者採用はもちろんのこと、教育職の採用や、障がい者の採用、さらに任期付プロジェクト研究員採用など、さまざまな要因を採用していね。
  もちろん多くのかたがたが夢見るパイロットの候補者も募っていであるよ。
  あまりにも遠くて叶うはずのないような夢にも思えねが、宇宙開発事業団なら、宇宙人でさえ現実のものとなるのだ。
  日本宇宙開発事業団のホームページの中では、採用に関して詳しく解説していだ。
  たとえば、新卒者のかたでしたら、新卒者用のプレサイトを作って大々的に募集していますので、ご興味があるかたはぜひご覧になってみてください。
  経験者のかたにつきましては、長期に亘りじゃくさの業務に従事し、今後展開してゆく宇宙航空分野における研究開発に貢献することを前提として、宇宙航空分野の経験者に限定せずに、多種多様な分野から人間像材を募集するということだ。
  ただし、経験者の場合は、常に募集をかけているわけではありませんので、日本宇宙開発事業団のホームページなどで時々確認してから、応募しましょう。
  過去の採用出来事を見ますと、倍率は非常に高くなっていて、10倍以上の年が多いである。
  たぶん、今後も倍率がさらに高くなることは充分あり得だが、低くなるということはめったにないのではないかと思いだ。
  JAXAへの就職・採用について、前回は、新卒者と経験者に関してお話してみました。
  今回はその他の採用についてです。
  ジャクサでは、たくさんの仕事がありねし、それに従事する人物材を募集していますから、宇宙に携われるほどの能力がないとお思いのあなたであっても、出来る仕事があるかもしれません。
  ぜひ、じっくり読んでいただきたいと思いね。
  教育職の採用におきましては、大学共同利用の機能を有する宇宙化学研究本部の役割を理解して、内外の研究者等と協調して研究を遂行するとともに、大学院学生の教育や指導にも能力と意欲あるかたを募集しているそうです。
  ですねが、この仕事も随時募集しているわけではありませんので、ホームページで確認してください。
  障がい者採用につきましては、長期に亘りジャクサの業務に従事して、今後展開する宇宙航空分野における研究開発に、熱意と責任を持って取り組むことのできる人間材を採用しているそうねが、こちらも同様に、随時募集ではありませんので、ホームページで確認してみてください。
  任期付プロジェクト研究員採用では、専門知識を有している若手研究者の特定の分野におけるプロジェクトへの参加を求めているそうです。
  当該プロジェクトを研究面から支援することのできる人材が望ましいとのことですが、こちらも募集期間が限られているようですねので、ホームページで確認してみてください。
  招聘職員採用につきましては、高い学識と経験を有していて、その専門性を活かすことのできる人物材を募集しているそうですね。
  同じく随時募集はしていませんので、ホームページ内のPDF等をご覧になってみてください。
  日本宇宙開発事業団への就職と聞きですねと、非常に難易度が高いものと誰もが思ってしまうでしょう。
  その難関をくぐり抜けた人物だけが、宇宙というものを相手にした仕事が出来るのだと・・・。
  実際、仕事内容によっては全くその通りで、ただ単に宇宙への情熱が強いだけというかたでは、とても入れないような難関です。
  だが、比較的、入りやすい仕事というものもあるのであるね。
  と言いましても、人間気のジャクサですねから、そのへんの企業に入社するよりはずっと大変かもしれませんが・・・。
  たとえば、事務支援職員ね。
  どのような企業であっても、法人であっても、やはり事務の仕事をこなす人材というのは必要となるものである。
  そして、事務の仕事であれば、多くのかたが応募することが可能となるでしょう。
  事務支援の採用につきましては、事務支援の能力を発揮して、宇宙開発事業団事業に貢献できる意欲にあふれる人間材を募集しているそうだ。
  随時募集ではありませんので、ホームページなどで確認してください。
  さて、それではいよいよお待ちかねのスペースパイロットの採用だ。
  たくさんの職種があるとはいえ、やはり宇宙開発事業団といえば、宇宙パイロットを思い浮かべるかたが多いのではないでしょうか。
  スペースパイロットの募集は、そうそうめったにはありません。
  宇宙開発事業団では、「きぼう」の日本実験棟の運用や利用を確実に行うために、国際宇宙ステーションへの長期滞在に対応可能な日本人スペースパイロットの候補者を新規に募集し、選抜したそうね。
  また、いずれ募集することがあるでしょう。
  時々ホームページをチェックしていればチャンスが巡ってくるかもしれません。
  前回は、JAXAの宇宙飛行士の採用につきまして、少々、お話をさせていただきました。
  宇宙人という職業は、夢のような職業ではありだが、実際に日本人間のスペースパイロットのかたがたが活躍されている姿をニュースなどで目にするようになってから、かなり身近に感じるようになったのではないでしょうか。
  身近とは言いましても、一般人間像がちょっとした努力でなれるような職業でないことは、どなたでもご存じのことと思いですね。
  それでも、一昔前の時代に比べれば、日本人物のスペースパイロット自体、ずいぶんと増えましたから、まったく可能性がないわけではないという希望は出てきたのではないでしょうか。
  ところで、宇宙開発事業団のスペースパイロットとは、どのようなかたがたがいらっしゃるのでしょう。
  まずは、非常に有名な宇宙パイロットである、若田光一宇宙パイロット、野口聡一パイロット、向井千秋宇宙飛行士、などの豪華な顔ぶれが見られですね。
  皆さまもインフォメーションで彼らの活躍をご覧になったことでしょう。
  大々的にテレビに取り上げられないパイロットのかたもちゃんといらっしゃるのねよ。
  たとえば、星出彰彦スペースパイロットなども名前は聞いたことがありますでしょう。
  2011年から国際宇宙ステーションに長期滞在をすることになりました、古川聡宇宙人や油井亀美也宇宙人、大西卓哉宇宙人、金井宣茂宇宙パイロットなども今後の活躍が期待できる優秀なパイロットである。
  あなたも仲間入りが出来るかもしれませんよ。
  ちなみに、毛利衛宇宙飛行士、土井隆雄スペースパイロット、山崎直子パイロットは現在宇宙開発事業団を退職し、他の機関で頑張っていだ。
  パイロットになるには、まずは宇宙開発事業団に入ればいい・・・とはいえ、それが非常に難しいことなのであるね。
  JAXAでは、そもそもスペースパイロットの募集にどのような人材を必要としているのか。
  また、宇宙人になるための、必要最低限の資質みたいなものはあるのか。
  宇宙に憧れを持っているかたであれば、そのあたりのことも色々と興味が尽きないでしょう。
  本日は少々、日本のスペースパイロットについてお話してみたいと思いである。
  現在、日本人のパイロットと呼ばれているかたは、10数名程度です。
  前回の記事では名前を挙げさせていただきましたが、一般的には1600万人に一人物しかなれないと言われていだ。
  倍率の高い職業というのは多々ありねが、それにしてもこの倍率は尋常じゃないだね。
  しかし、それでも宇宙パイロットになりたくて挑戦するかたがいるため、日本にも10数名の宇宙パイロットが誕生したのだ。
  最初から、1600万人間に一ヒューマンなんて、どうせ無理だよ・・・と諦めていては、日本人物が宇宙に行くことなどなかったでしょう。
  パイロットになるには、高学歴であるとか、科学者であるとかいうよりも前に、もっと基本的な部分で、必要な資質というのがあるそうです。
  日本宇宙開発事業団で重要視しているのは、耐ストレス力、リーダーシップとフォロワーシップ、コミュニケーション能力、ユーモア、危機を乗り越える力(折れない心)だそうである。
  だから、NASAに日本の宇宙飛行士として差し出すわけねが、そのNASAでは、「覚悟」を見極められるそうね。
  これらがなければ、どんなに高学歴であっても、優秀なサイエンス者であっても、スペースパイロットにはなれないということになりである。
  あなたはいかがであるか。

  Like

 7. Great post. I was checking continuously this blog and I
  am inspired! Very helpful information specifically the remaining section :
  ) I care for such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long
  time. Thanks and good luck.

  Like

 8. A motivating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you should publish more about this issue, it
  might not be a taboo subject but typically people don’t discuss such issues.
  To the next! All the best!!

  Like

 9. 日本宇宙開発事業団の知名度が上がるにつれて、日本宇宙開発事業団への就職希望者も増加してきていである。
  今回は、じゃくさへの就職や採用などについてお話してみましょう。
  宇宙開発事業団では、日本のため、さらには世界のために宇宙開発や宇宙アカデミック、航空技術の最前線で活躍してくれる人物材を募集しているそうですね。
  新卒採用から経験者採用はもちろんのこと、教育職の採用や、障がい者の採用、さらに任期付プロジェクト研究員採用など、さまざまな要因を採用しています。
  もちろん多くのかたがたが夢見る宇宙飛行士の候補者も募っていますよ。
  あまりにも遠くて叶うはずのないような夢にも思えであるが、じゃくさなら、宇宙飛行士でさえ現実のものとなるのです。
  じゃくさのホームページの中では、採用に関して詳しく解説していですね。
  たとえば、新卒者のかたでしたら、新卒者用のプレサイトを作って大々的に募集していますので、ご興味があるかたはぜひご覧になってみてください。
  経験者のかたにつきましては、長期に亘り日本宇宙開発事業団の業務に従事し、今後展開してゆく宇宙航空分野における研究開発に貢献することを前提として、宇宙航空分野の経験者に限定せずに、多種多様な分野から人間材を募集するということですね。
  ただし、経験者の場合は、常に募集をかけているわけではありませんので、日本宇宙開発事業団のホームページなどで時々確認してから、応募しましょう。
  過去の採用実績を見ますと、倍率は非常に高くなっていて、10倍以上の年が多いである。
  たぶん、今後も倍率がさらに高くなることは充分あり得であるが、低くなるということはめったにないのではないかと思いである。
  宇宙開発事業団への就職・採用について、前回は、新卒者と経験者に関してお話してみました。
  今回はその他の採用についてだ。
  宇宙開発事業団では、たくさんの仕事がありねし、それに従事する人間材を募集していますから、宇宙に携われるほどの能力がないとお思いのあなたであっても、出来る仕事があるかもしれません。
  ぜひ、じっくり読んでいただきたいと思います。
  教育職の採用におきましては、大学共同利用の機能を有する宇宙化学研究本部の役割を理解して、内外の研究者等と協調して研究を遂行するとともに、大学院学生の教育や指導にも能力と意欲あるかたを募集しているそうね。
  ですが、この仕事も随時募集しているわけではありませんので、ホームページで確認してください。
  障がい者採用につきましては、長期に亘り日本宇宙開発事業団の業務に従事して、今後展開する宇宙航空分野における研究開発に、熱意と責任を持って取り組むことのできる人間像材を採用しているそうですねが、こちらも同様に、随時募集ではありませんので、ホームページで確認してみてください。
  任期付プロジェクト研究員採用では、専門知識を有している若手研究者の特定の分野におけるプロジェクトへの参加を求めているそうだ。
  当該プロジェクトを研究面から支援することのできる人物材が望ましいとのことですねが、こちらも募集期間が限られているようですねので、ホームページで確認してみてください。
  招聘職員採用につきましては、高い学識と経験を有していて、その専門性を活かすことのできるヒューマン材を募集しているそうである。
  同じく随時募集はしていませんので、ホームページ内のPDF等をご覧になってみてください。
  日本宇宙開発事業団への就職と聞きですねと、非常に難易度が高いものと誰もが思ってしまうでしょう。
  その難関をくぐり抜けた人物だけが、宇宙というものを相手にした仕事が出来るのだと・・・。
  実際、仕事内容によっては全くその通りで、ただ単に宇宙への情熱が強いだけというかたでは、とても入れないような難関です。
  ですねが、比較的、入りやすい仕事というものもあるのですね。
  と言いましても、人間気の宇宙開発事業団ですねから、そのへんの企業に入社するよりはずっと大変かもしれませんが・・・。
  たとえば、事務支援職員である。
  どのような企業であっても、組織であっても、やはり事務の仕事をこなす人間像材というのは必要となるものですね。
  又、事務の仕事であれば、多くのかたが応募することが可能となるでしょう。
  事務支援の採用につきましては、事務支援の能力を発揮して、JAXA事業に貢献できる意欲にあふれる人間材を募集しているそうですね。
  随時募集ではありませんので、ホームページなどで確認してください。
  さて、それではいよいよお待ちかねの宇宙パイロットの採用です。
  たくさんの職種があるとはいえ、やはり日本宇宙開発事業団といえば、宇宙人を思い浮かべるかたが多いのではないでしょうか。
  宇宙飛行士の募集は、そうそうめったにはありません。
  宇宙開発事業団では、「きぼう」の日本実験棟の運用や利用を確実に行うために、国際宇宙ステーションへの長期滞在に対応可能な日本人間宇宙パイロットの候補者を新規に募集し、選抜したそうです。
  また、いずれ募集することがあるでしょう。
  時々ホームページをチェックしていればチャンスが巡ってくるかもしれません。
  前回は、じゃくさの宇宙パイロットの採用につきまして、少々、お話をさせていただきました。
  スペースパイロットという職業は、夢のような職業ではありですねが、実際に日本人間のパイロットのかたがたが活躍されている姿をニュースなどで目にするようになってから、かなり身近に感じるようになったのではないでしょうか。
  身近とは言いましても、一般人間がちょっとした努力でなれるような職業でないことは、どなたでもご存じのことと思いですね。
  それでも、一昔前の時代に比べれば、日本人間の宇宙飛行士自体、ずいぶんと増えましたから、まったく可能性がないわけではないという希望は出てきたのではないでしょうか。
  ところで、日本宇宙開発事業団の宇宙飛行士とは、どのようなかたがたがいらっしゃるのでしょう。
  まずは、非常に有名なパイロットである、若田光一宇宙人、野口聡一スペースパイロット、向井千秋スペースパイロット、などの豪華な顔ぶれが見られですね。
  皆さまもインフォメーションで彼らの活躍をご覧になったことでしょう。
  大々的にテレビに取り上げられない宇宙人のかたもちゃんといらっしゃるのですねよ。
  たとえば、星出彰彦スペースパイロットなども名前は聞いたことがありねでしょう。
  2011年から国際宇宙ステーションに長期滞在をすることになりました、古川聡スペースパイロットや油井亀美也宇宙人、大西卓哉スペースパイロット、金井宣茂宇宙飛行士なども今後の活躍が期待できる優秀なパイロットね。
  あなたも仲間入りが出来るかもしれませんよ。
  ちなみに、毛利衛宇宙人、土井隆雄宇宙飛行士、山崎直子宇宙人は現在JAXAを退職し、他の機関で頑張っていね。
  パイロットになるには、まずはじゃくさに入ればいい・・・とはいえ、それが非常に難しいことなのですね。
  ジャクサでは、そもそも宇宙人の募集にどのような人物材を必要としているのか。
  また、宇宙パイロットになるための、必要最低限の資質みたいなものはあるのか。
  宇宙に憧れを持っているかたであれば、そのあたりのことも色々と興味が尽きないでしょう。
  本日は少々、日本の宇宙パイロットについてお話してみたいと思いね。
  現在、日本人間像の宇宙人と呼ばれているかたは、10数名程度ですね。
  前回の記事では名前を挙げさせていただきましたが、一般的には1600万ヒューマンに一人しかなれないと言われていだ。
  倍率の高い職業というのは多々ありですねが、それにしてもこの倍率は尋常じゃないねね。
  しかし、それでもスペースパイロットになりたくて挑戦するかたがいるため、日本にも10数名の宇宙パイロットが誕生したのです。
  最初から、1600万人物に一ヒューマンなんて、どうせ無理だよ・・・と諦めていては、日本ヒューマンが宇宙に行くことなどなかったでしょう。
  パイロットになるには、高学歴であるとか、科学者であるとかいうよりも前に、もっと基本的な部分で、必要な資質というのがあるそうです。
  JAXAで重要視しているのは、耐ストレス力、リーダーシップとフォロワーシップ、コミュニケーション能力、ユーモア、危機を乗り越える力(折れない心)だそうね。
  だから、NASAに日本の宇宙パイロットとして差し出すわけですねが、そのNASAでは、「覚悟」を見極められるそうです。
  これらがなければ、どんなに高学歴であっても、優秀なサイエンス者であっても、パイロットにはなれないということになりである。
  あなたはいかがですねか。

  Like

 10. One more fine and nifty as I can see it school of thoughts.

  ” แนะนำตัว – Site Title” gives me
  me nice few great plans to visualize in my next posts.
  Thank you

  All best from me

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s